Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bến tàu
  private mooring
  bãi neo tàu thuyền tư nhân
  mooring ropes
  dây neo tàu thuyền
  moorings
  (số nhiều) dây neo (tàu thuyền)

  * Các từ tương tự:
  mooring-mast, moorings