Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mooring-mast /'muəriɳmɑ:st/  

  • Danh từ
    trụ (để) cột khí cầu