Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wasteland /'weistlænd/  

  • Danh từ
    vùng đất hoang
    (nghĩa bóng) đời sống tinh thần cằn cỗi