Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moorland /'mʊələnd/  

  • Danh từ
    đất truông, đất trảng