Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trảng cây bụi
    (thực vật) cây thạch nam

    * Các từ tương tự:
    Heath Robinson, heathen, heathendom, heathenise, heathenish, heathenism, heathenize, heathenry, heather