Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái neo [thuyền]
  drop anchor
  thả neo
  (bóng) nguồn tin cậy, nơi nương tựa
  at anchor
  đang thả neo, đậu
  we lay at anchor outside the harbour
  chúng tôi thả neo đậu tàu ở phía ngoài cảng
  bring [a ship] (come) to anchor
  bỏ neo, thả neo, neo tàu lại
  cast anchor
  xem cast
  ride at anchor
  xem ride
  slip anchor
  xem slip
  weigh anchor
  xem weigh
  Động từ
  neo (tàu) lại, bỏ neo, thả neo

  * Các từ tương tự:
  Anchor argument, anchor bolt, anchor man, anchor point, anchor pole, anchor record, anchor strut, anchor-stroke, anchor-watch