Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đinh tán
  Động từ
  ghép bằng đinh tán
  ghép với nhau bằng đinh tán
  (thường ở dạng bị động) gắn chặt; cố định lại
  chúng tôi đứng gắn chặt (như đóng đinh) tại chỗ
  tập trung (sự chú ý); dán (mắt nhìn)
  rivet one's eyes on (uponsomething
  dán mắt nhìn vào cái gì

  * Các từ tương tự:
  riveter, riveting, riveting-hammer, riveting-machine, riveting-set