Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stabilizer /'steibəlaizə[r]/  

  • Danh từ
    (cũng stabiliser)
    chất ổn định; bộ ổn định (ở tàu thủy, máy bay)