Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  áp vào, dán vào, đóng vào
  affix a stamp to an envelop
  dán tem vào phong bì
  affix a seal on a document
  đóng dấu lên văn kiện
  [áp chữ] ký vào bản hợp đồng
  Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  phụ tố (ví dụ un- trong unkind, -less trong hopeless; -ly trong quickly)

  * Các từ tương tự:
  affixable, affixe, affixer, affixture