Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moorings /'muəriɳz/  

  • Danh từ số nhiều
    (hàng hải) dây châo; neo cố định
    nơi buộc thuyền thả neo