Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

radiogram /'reidiəʊgræm/  

  • Danh từ
    điện báo rađiô
    (y học) ảnh X quang