Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác phone)
  điện thoại
  máy điện thoại
  answer the telephone
  trả lời [máy] điện thoại
  on the telephone
  có mắc máy điện thoại
  they've just moved and they're not on the telephone yet
  họ vừa mới dọn đến nên chưa mắc điện thoại
  đang nói điện thoại
  she is on the telephone at the moment
  chị ta lúc này đang nói điện thoại
  you're wanted on the telephone
  có người muốn nói chuyện với anh ở máy điện thoại
  Động từ
  (cách viết khác phone)
  gọi điện thoại; nói chuyện điện thoại
  will you write or telephone?
  anh sẽ viết thư hay gọi điện thoại?
  we must telephone our congratulations [to the happy couple]
  chúng ta phải gọi điện chúc mừng [cặp vợ chồng mới]

  * Các từ tương tự:
  telephone book, telephone booth, telephone box, telephone directory, telephone exchange, telephone number, telephone operator, telephone-girl, telephone-receiver