Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điện báo in chữ, têlec
  bản điện báo in chữ, bản têlec
  máy điện báo in chữ, máy têlec
  Động từ
  đánh têlec