Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tàu [thủy]
  a sailing ship
  tàu buồm
  a merchant ship
  tàu buôn
  tàu chiến
  thủy thủ đoàn
  board a ship for India
  đáp tàu thủy đi Ấn Độ
  (khẩu ngữ) tàu vũ trụ, phi thuyền
  (Mỹ) máy bay
  jump ship
  xem jump
  like ships that pass in the night
  gặp nhau trong chốc lát và chỉ một lần
  when one's ship comes home (in)
  khi nào thành công
  Động từ
  (-pp-)
  gửi bằng đường thủy; chuyên chở bằng đường thủy
  hàng được chở bằng máy bay hay tàu thủy?
  gác mái chèo
  chúng tôi gác mái chèo và cột thuyền vào dọc bờ sông
  bị (nước) tràn vào mạn thuyền
  sóng rất cao, và con thuyền bắt đầu bị nước tràn vào bên mạn
  gia nhập thủy thủ đoàn, làm việc trên tàu
  ship as a steward on an Atlantic liner
  làm tiếp viên trên một chiếc tàu khách Đại Tây Dương
  ship somebody (something) off
  (khẩu ngữ)
  gửi đi, tống đi
  trẻ con được tống vào trường nội trú ở tuổi còn nhỏ

  * Các từ tương tự:
  ship biscuit, ship-boy, ship-bread, ship-breaker, ship-broker, ship-canal, ship-captain, ship-chandler, ship-fever