Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ship-fever /'ʃip,fi:və/  

  • Danh từ
    (y học) bệnh sốt phát ban