Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ship-canal /'∫i:pkənæl/  

  • Danh từ
    kênh đào tàu thủy qua lại được