Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ship-broker /'ʃip,broukə/  

  • Danh từ
    người buôn bán và bảo hiểm tàu