Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ship-chandler /'ʃip,tʃɑ:ndlə/  

  • Danh từ
    người cung cấp các thứ trang bị cho tàu thuỷ