Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication /kə,mju:ni'kei∫n/