Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication channel   

  • (Kỹ thuật) kênh truyền thông