Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication countermeasure   

  • (Kỹ thuật) biện pháp phá truyền thông