Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication controller   

  • (Kỹ thuật) bộ điều khiển truyền thông