Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication cord /kə,mju:ni'kei∫n kɔ:d/  

  • dây báo hãm (trên xe lửa)