Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication device   

  • (Kỹ thuật) thiết bị truyền thông