Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication equipment   

  • (Kỹ thuật) trang thiết bị truyền thông