Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication engineering   

  • (Kỹ thuật) kỹ thuật truyền thông