Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communication agency   

  • (Kỹ thuật) cơ quan truyền thông