Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transference /'trænsfərəns/  /trans'fɜ:rəns/

  • Danh từ
    như transferal