Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broadcast /'brɔ:dkɑ:st/  /'brɔ:dkæst/

 • Động từ
  (broadcast)
  phát thanh; truyền hình
  broadcast a football match
  truyền hình một trận đấu bóng đá
  đài BBC phát thanh đi khắp thế giới
  nói trên đài phát thanh; xuất hiện trên đài truyền hình
  anh ta phát thanh về thời sự
  quảng bá, truyền bá
  nó đã quảng bá tin đó cho mọi người bạn của nó
  gieo vãi (hạt giống)
  Danh từ
  chương trình phát thanh; chương trình truyền hình
  chương trình truyền hình trận đấu bóng đá

  * Các từ tương tự:
  broadcast band, broadcast program, broadcast(ing) station, broadcaster, broadcasting