Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

televise /'telivaiz/  

  • Động từ
    truyền hình
    cuộc mít tinh sẽ được truyền hình