Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kíp, ca (ngựa, thợ…)
  a new relay of horses was harnessed to the cart
  một kíp ngựa mới đã được đóng vào xe
  làm việc theo ca
  cách viết khác relay race
  cuộc chạy tiếp sức
  thiết bị tiếp âm; chương trình tiếp âm
  Động từ
  (relayed)
  tiếp âm
  relay a broadcast
  tiếp một buổi truyền thanh

  * Các từ tương tự:
  relay, relay race, relay station, relay-box, relaying