Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) dải sóng quảng bá, băng tần quảng bá