Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chạy tản ra; đuổi chạy tản ra
  đám đông chạy tản ra
  cảnh sát đuổi đám đông chạy tản ra
  chim bay tản ra khi nghe tiếng súng
  tung, rải, rắc, vãi
  scatter seed on the fields; scatter the fields with seed
  vãi hạt giống ra đồng ruộng
  (nghĩa bóng) nó vãi tiền ra như là giàu lắm
  scatter (something) to the four winds
  tung (cái gì) ra mọi phía
  Danh từ
  (cách viết khác scattering)
  nắm, đám (vật vãi tung ra)
  a scatter of hailstones
  một đám hạt mưa đá

  * Các từ tương tự:
  Scatter diagram, scatter rug, scatter-brain, scatter-brained, scatter-brained, scattered, scattergoad, scattergood, scattergram