Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telecast /'tekikɑ:st/  

 • Danh từ
  sự phát chương trình truyền hình
  chương trình truyền hình
  Ngoại động từ
  phát đi bằng truyền hình

  * Các từ tương tự:
  telecasting