Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disseminate /di'semineit/  

 • Động từ
  gieo rắc; truyền bá
  they use the press to disseminate right-wing views
  họ dùng báo chí để truyền bá quan điểm hữu khuynh

  * Các từ tương tự:
  disseminated