Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accession /æk'se∫n/  

 • Danh từ
  sự nhậm [chức], sự lên [ngôi]
  celebrating the Queen accession [to the throne]
  làm lễ kỷ niệm ngày Nữ hoàng lên ngôi (ngày đăng quang của Nữ hoàng)
  sự bổ sung, vật bổ sung
  những tác phẩm mới bổ sung vào phòng trưng bày nghệ thuật
  the accession of new members to the party
  sự kết nạp đảng viên mới
  Động từ
  bổ sung (danh mục mới vào thư viện, bảo tàng …)

  * Các từ tương tự:
  accessional