Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

successional /sək'seʃənl/  

  • Tính từ
    kế tiếp, tiếp sau
    (thuộc) quyền thừa kế

    * Các từ tương tự:
    successionally