Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít) sự xuống; dốc xuống
  the plane began its descent into Paris
  máy bay bắt đầu hạ cánh xuống paris
  here there is a gradual descent to the sea
  từ đây con đường từ từ dốc xuống biển
  nguồn gốc, dòng dõi
  of French descent
  gốc người Pháp
  sự sa vào
  a sharp descent to violent abuse
  sự sa vào hành động ngược đãi thô bạo
  (+ on, upon)
  sự tấn công
  the invader's descent on the town
  sự tấn công của quân xâm lược vào thành phố
  sự ghé thăm bất ngờ; sự khám xét bất ngờ
  a sudden descent by tax officials
  sự khám xét bất thình lình của nhân viên thuế vụ