Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ancestry /'ænsistri/  

  • Danh từ
    dòng họ, tông môn
    a distinguished ancestry
    một dòng họ danh tiếng