Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passing /'pɑ:siŋ/  /'pæ:siŋs/