Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transitory /'trænsitri/  /'trænsitɔ:ri/

  • Tính từ
    như transient

    * Các từ tương tự:
    Transitory consumption, Transitory income