Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dismissive /dis'misv/  

 • Tính từ
  sa thải, thải hồi
  giải tán
  gạt bỏ; xua đuổi
  coi thường
  don't be so dismissive of her talent
  đừng có coi thường tài năng của cô ta như thế

  * Các từ tương tự:
  dismissively