Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bản tóm tắt
  a two-page summary of a government report
  bản tóm tắt báo cáo của chính phủ trong hai trang giấy
  in summary
  nói một cách ngắn gọn
  and so I would sayin summary, that the campaign has been a great success
  và tôi xin được nói một cách ngắn gọn là chiến dịch đã rất thành công tốt đẹp
  Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  (thường xấu) qua loa, sơ sài
  summary punishment
  hình phạt qua loa
  ngắn gọn
  a summary account of a long debate
  bản tường thuật tóm tắt một cuộc tranh luận kéo dài