Tra từ

Laban Dictionary trên mobile


  • * Các từ tương tự:
    encapsulation (in object-oriented programming)