Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

encapsulate /in'kæpsjʊleit/  

 • Động từ
  (+ in)
  gói gọn, bao gọn
  câu chuyện này gói gọn các cảnh thời thơ ấu của nó
  nói vắn tắt, tóm lược
  bài phát biểu ngắn của ông chủ tịch đã tóm lược ý kiến của ủy ban

  * Các từ tương tự:
  encapsulated