Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của public relations) (khẩu ngữ)
  quan hệ quần chúng
  a PR exercise
  cuộc giao tiếp quần chúng

  * Các từ tương tự:
  praam, practicability, practicable, practicableness, practicably, practical, practical joke, practical joker, practicality