Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

practicableness /præktikə'biliti/  

  • Danh từ
    tính làm được, tính thực hiện được, tính thực hành được
    tình trạng dùng được, tình trạng đi được, tình trạng qua lại được (đường xá, bến phà)
    (sân khấu) tính thực (cửa sổ...)