Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

practicable /'præktikəbl/  

 • Tính từ
  làm được, thực hiện được, khả thi
  a practicable scheme
  một kế hoạch thực hiện được
  đi lại được (một con đường…)
  the mountain route that is practicable only in summer
  tuyến đường núi chỉ đi lại được vào mùa hè

  * Các từ tương tự:
  practicableness