Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người chơi khăm (chơi xỏ cho vui)