Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

practicably /'præktikəbli/  

  • Phó từ
    trên thực tế thực hiện được;[một cách] khả thi
    trên thực tế đi lại được